# داستان_نویسی
برای شرکت در کارگاه مجازی داستان به ادرس زیر در فیس بوک مراجعه کنید نویسا(کارگاه مجازی داستان)ناتاشا امیری   http://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C/123127691036204
/ 0 نظر / 39 بازدید